Reklamační podmínky

(znění k 17.04.2023)

Provozovatel: PSAD s.r.o.
IČO: 19065183
Sídlo: Na Ladech 2308, Brandýs nad Labem 250 01
Email: pneu@hamletovygumy.cz Telefon: +420 608 204 766

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hamletovygumy.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel PSAD s.r.o., IČO: 19065183, se sídlem Na Ladech 2308, Brandýs nad Labem 250 01 (dále jen „prodávající“) tímto reklamačním řádem dle ustanovení § 2166 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) řádně informuje kupujícího, kterým je spotřebitel (dále jen „kupující“), o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“), včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit. Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží ve vztahu ke kupujícímu, kterým není spotřebitel, se řídí výlučně občanským zákoníkem a úprava obsažená v tomto reklamačním řádu se v takovém případě neuplatní.

1.2. Tento reklamační řád je vydaný v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a ostatními všeobecně závaznými právními předpisy České republiky.

1.3. Tento reklamační řád je umístěný na viditelném místě dostupném kupujícímu v provozovně prodávajícího, a zároveň je zveřejněný na webové stránce www.hamletovygumy.cz. Uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím, se stává tento reklamační řád součástí kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. V případě reklamací budou mít v případě rozporu mezi ustanoveními obchodních podmínek prodávajícího a ustanoveními tohoto reklamačního řádu přednost ustanovení reklamačního řádu.


2. ODPOVĚDNOST ZA VADY

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

2.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Prodávající za vadu zboží neodpovídá zejména:

2.2.1. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

2.2.2. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

2.2.3. vznikla-li vada na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

2.2.4. je-li vada na zboží způsobena kupujícím a vznikla jeho nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

2.2.5. vznikla-li vada v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

2.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí a u použitého zboží v době dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím.

2.4. Záruka za jakost. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo uvedeném na obalu zboží může prodávající poskytnout záruku za jakost zboží přesahující rozsah odpovědnosti prodávajícího za vady danou zákonem, přičemž podmínky a rozsah této záruky určí v tomto prohlášení. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na zboží, na obalu zboží nebo v návodu připojeném ke zboží.

2.5. Záruční doba počne v takovém případě plynout od data převzetí zboží kupujícím. Bylo-li zboží podle smlouvy s kupujícím odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§ 2115 občanského zákoníku).

2.6. Po dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo ze záruky se až do doby, kdy kupující byl povinen po vyřízení reklamace zboží převzít, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba, byla-li záruka poskytnuta (§1922 odst. 2 občanského zákoníku). V případě vyřízení reklamace výměnou zboží nebo jeho součásti, neběží od dodání nového zboží nebo jeho součásti nová lhůta k uplatnění odpovědnosti za vady.

2.7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (§ 2166 odst. 1 občanského zákoníku).

2.8. V případě, že prodávající při koupi zboží nabízí kupujícímu k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na kupujícím, zda nabízený dar přijme. Dar však není předmětem koupě, proto prodávající neodpovídá za jeho případné vady. V případě, že dar má vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit (§ 2065 občanského zákoníku). V případě, že kupujícímu vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinný vrátit prodávajícímu vše, co podle smlouvy dostal a též co dostal dle darovací smlouvy jako smlouvy závislé na kupní smlouvě, t.j. též zboží přijaté jako dar (§ 1727 občanského zákoníku).


3. REKLAMACE

3.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

3.2. Kupující je povinen svá práva z odpovědnosti za vady uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se vada na zboží vyskytuje. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu vady, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv již o vadě ví.

3.3. Lhůtu k uplatnění práva z odpovědnosti za vady nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.

3.4. Ostatní práva z odpovědnosti za vady, t.j. právo na výměnu zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) a právo na přiměřenou slevu, kupující uplatňuje v kterékoliv provozovně prodávajícího.

3.5. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Pokud by uplatnění práva z vad mělo kupujícímu činit značné obtíže, zejména proto, že zboží není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

3.6. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, a reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace (§ 19 odst. 3 zákona na ochranu spotřebitele), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

3.7. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace (§ 19 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele) a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

3.8. V případě, že kupující uplatnil reklamaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu bez zbytečného odkladu e-mailem,SMS, v případě, že mu je známý. O vyřízení prodávající vyrozumí e-mailem,SMS, pokud kupující tyto kontaktní údaje prodávajícímu poskytl. Nelze-li kupujícímu doručit vyrozumění o vyřízení reklamace tímto způsobem, bude toto vyrozumění zasláno kupujícímu písemnou formou na adresu jím uvedenou v reklamačním protokolu.

3.9. Prodávající je povinný vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně potvrzení o odůvodnění zamítnutí reklamace (§ 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele).

3.10. Pokud kupujícímu vznikne povinnost převzít reklamované zboží zpět od prodávajícího, bez ohledu na způsob vyřízení reklamace, je kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne vyřízení reklamace, povinný:

3.10.1. zboží od prodávajícího převzít (v místě, na kterém zboží prodávajícímu předal, pokud se s prodávajícím nedohodne na jiném místě převzetí) nebo

3.10.2. udělit prodávajícímu souhlas s jeho likvidací na náklady prodávajícího. Takovýmto souhlasem se kupující zbavuje povinnosti zboží převzít.

3.11. V případě, že kupující zboží v souladu s ustanovením článku 3.8. zboží nepřevezme, je prodávající v pozici uschovatele (§ 2120 odst. 1 občanského zákoníku) a na právní vztah kupujícího a prodávajícího se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o smlouvě o úschově (§ 2402 a násl. občanského zákoníku). Prodávající je oprávněný účtovat kupujícímu za úschovu zboží částku ve výši 300 Kč za každý, byť i jen započatý, den úschovy. Po marném uplynutí uvedené doby 30 dnů může prodávající též:

3.11.1. zboží prodat na účet kupujícího (§ 2126 Občanského zákoníku) a výtěžek z prodeje vydat kupujícímu; nebo

3.11.2. odstoupit od kupní smlouvy na dodání zboží kupujícímu a vrátit kupujícímu kupní cenu zboží.

3.12. Výtěžek z prodeje nebo vracenou kupní cenu snížené o skladné a případně účelně vynaložené náklady spojené s prodejem zboží prodávající uhradí převodem na bankovní účet kupujícího, je-li prodávajícímu znám nebo, není-li prodávajícímu znám bankovní účet kupujícího, ponechá na interním účtu prodávajícího jako pohledávku kupujícího s označením jména kupujícího. Nárok prodávajícího na náhradu škody ani její výše tím nejsou dotčeny.

3.13. V případě reklamace zařízení umožňujícího ukládání dat je odpovědností kupujícího přijmout takové opatření, aby nemohlo dojít ke ztrátě jeho dat nebo neoprávněnému přístupu k nim. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat, předaných kupujícím prodávajícímu.

3.14. V případě reklamace zboží s digitálním obsahem se uplatní tento reklamační řád přiměřeně. Prodávající neodpovídá za vady funkčnosti ani vady obsahu digitálního obsahu - za tyto vady digitálního obsahu odpovídá výrobce nebo poskytovatel užívacích práv digitálního obsahu. Prodávající však poskytne kupujícímu nezbytnou součinnost pro uplatnění práva z vad kupujícím u takové třetí osoby.


4. PODMÍNKY REKLAMACE

4.1. Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady u prodávajícího je kupující povinen:

4.1.1. předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží bylo koupené v kterékoliv provozovně prodávajícího, a odevzdat reklamované zboží prodávajícímu, pokud se kupující a prodávající nedohodli jinak (prohlídka zboží prodávajícím u kupujícího, odvoz reklamovaného zboží od kupujícím prodávajícím apod.),

4.1.2. zajistit, aby zboží splňovalo všechny podmínky pro reklamaci uvedené v záručním listu (fyzicky nepoškozené, nepoškozené živelní událostí, neporušené plomby atd.),

4.1.3. předložit originál záručního listu v případě, že kupující uplatňuje právo vyplývající ze záruky přesahující rozsah práv z odpovědnosti za vady stanovené zákonem,

4.1.4. způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží nebylo užíváno v rozporu s jeho obvyklým užíváním a že bylo servisováno v souladu se servisními požadavky zboží,

4.1.5. v případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy odevzdat prodávajícímu zboží včetně veškerého příslušenství, které bylo předmětem koupě.

4.1.6. v případě, že byl se zakoupeným zbožím poskytnut prodávajícím dárek, a kupující odstoupil od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky,

4.1.7. poskytnout součinnost nutnou pro vyplnění reklamačního protokolu prodávajícím a podpisem vyjádřit souhlas s jeho obsahem.

4.2. Pro urychlení reklamace je kupující oprávněn použít a vyplnit „reklamační protokol“ nebo „formulář pro vrácení či výměnu zboží“, který nalezne na webových stránkách www.hamletovygumy.cz


5. NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. V případě, že zboží má vadu a jde o vadu, kterou je možné odstranit, a kupující uplatnil práva z vad u prodávajícího v době stanovené zákonem, má kupující právo na její bezplatné odstranění (§ 2169 odst. 1 občanského zákoníku). Kupující může namísto odstranění vady zboží opravou požadovat výměnu zboží (dodání nového zboží bez vad), nebo v případě, že se vada týká pouze součásti zboží, výměnu této součásti, pouze pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Není-li výměna v takovém případě možná, může kupující od smlouvy odstoupit (§ 2169 odst. 1 občanského zákoníku).

5.2. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o použité zboží, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu (§ 2171 občanského zákoníku).

5.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady opravou vyměnit vadné zboží za bezvadné, v případě, že to kupujícímu nezpůsobí značné obtíže.

5.4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže (§ 2169 odst. 3 občanského zákoníku).

5.5. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti nebo na odstoupení od smlouvy má kupující i v případě, že jde odstranitelnou vadu, ale kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (§ 2169 odst. 2 občanského zákoníku). O opakovaný výskyt vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, projeví-li se na zboží po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větší počet vad má zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři vady.

5.6. V případě, že prodávající reklamaci nevyřídí do 30 dní, má kupující práva z podstatného porušení smlouvy (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele), t.j. právo na přiměřenou slevu nebo právo od kupní smlouvy odstoupit (§ 2106 odst. 2 občanského zákoníku).

5.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při reklamaci zboží. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná (§ 2106 odst. 2 občanského zákoníku).

5.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (§ 2170 občanského zákoníku).


6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1. V případě, že kupující není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, a nedošlo k urovnání sporu dohodou přímo mezi kupujícím a prodávajícím, má kupující právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

6.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží z opravy či servisu je prodávající v pozici uschovatele (§ 2120 odst. 1 občanského zákoníku) a na právní vztah kupujícího a prodávajícího se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o smlouvě o úschově (§ 2402 a násl. občanského zákoníku). Po nepřevzetí zboží z opravy či servisu do jednoho týdne bude účtováno úschovné částkou 300 Kč za každý započatý den.